Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

МАРИЈА БУЛАТОВИЋ

   УМЕЋЕ SPREZZATURA-e

 

Кључно питање у естетици, од Велике теорије Питагорејаца до савременог доба антиуметности, био је и остао проблем дефинисања форме и начина на који она чулно и духовно делује на реципијента. Естетска форма уистину делује на чула посматрача, али сама није нужно чулна, па отуда и психагошки делује на „естетско чуло“ човека. Да испитивања естетике превазилазе пуке  чулне надражаје, уочавамо још од сократовске методе вајања карактера и блиског довођења у синергију етике и естетике. У погледу естетске форме у моралу и понашању, изразито занимљива постаје ренесансна бихејвиорална техника sprezzatura која је и данас актуелна.

Subscribe to RSS - МАРИЈА  БУЛАТОВИЋ

VRH