Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

Uredništvo

dr MILAN ORLIĆ, GLAVNI UREDNIK

Milan Orlić, glavni urednik

Milan Orlić rođen je 1962. godine u Pančevu. Književnik, filozof, naučni istraživač. Osnovne i master studije završio na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (grupa za filozofiju). Doktorirao na  Univerzitetu Monaš u Melburnu (Australija) temom The Narrative Structures of the Serbian Postmodern Novel: The Disintegration of the Narrative Subject and Re-construction of the Narrator Figure.
Godine 2002-2005.
održao seriju predavanja na Univerzitetima u Pragu, Brnu, Gdanjsku, Poznanju, Vroclavu, Opolu, Krakovu. U toku 2010. održao predavanja kao gostujući predavač na univerzitetu Monash u Melburnu (Australija). Godine 2013. održao seriju predavanja na Univerzietu Sorbona (Pariz 1 i Pariz 4).
Učestvovao na više od 30 naučnih konferencija i okruglih stolova u Srbiji, regionu i svetu, na tri kontinenta (Beograd, Boston, Bukurešt, Vašington, Vesprem, Kambera, Krakov, Niš, Ohrid, Novi Sad, San Antonio, Sidnej, Hobart…).
Učestvovao na više od 30 međunarodnih pesničkih festivala 
Ob­ja­vlje­ne knji­ge: O ne/stvar­nom (pri­čo­ro­man; “Knji­žev­na omla­di­na Sr­bi­je”, Be­o­grad, 1987), Mo­mo u po­lar­noj no­ći (ma­li po­et­ski ro­man; “Pro­sve­ta”, Be­o­grad, 1992), Iz po­lar­ne no­ći (knji­ga po­e­zi­je; “Pro­sve­ta”, Be­o­grad, 1995; dru­go dopunjeno iz­da­nje 1996), Za­pi­si iz po­lar­ne no­ći (knji­ga ese­ja; “Pro­sve­ta”, Be­o­grad, 1997), Bruj mi­le­ni­ja (knji­ga po­e­zi­je; “Pro­sve­ta”, Be­o­grad, 1998. go­di­ne; dru­go dopunjeno iz­da­nje 2000), Grad, pre nego što usnim (knjiga poezije, “Mali Nemo”, Pančevo, 2005). Žudnja za celinom (Pančevo: Mali Nemo, 2009).
Zastupljen
je u dvadesetak najvažnijih domaćih i stranih izbora, antologija i leksikona (npr. u Leksikonu balkanskih pisaca /Filozofski fakultet Masarikovog univerziteta, Brno, 2000/ i drugim leksikonima; zastupljen na jugoslovenskom CD-romu Literaturexpres 2000 u izdanju Srpskog PEN Centra). Najnovija: Antologija Cat Painters (An Anthology of Contermporary Serbian Poetry, Dialogos press, New Orelans, 2016).
Na
jznačajnije nagrade: Isidora Sekulić, Milan Rakić, Branko Miljković, Prosvetina nagrada, Pečat varoši sremskokarlovačke, Pegaz, Plaketa Mermer i zvuci, Kondir Kosovke devojke i druge.
Poezija i eseji prevođeni su mu na petnaestak jezika, među kojima je i prevod objavljen u International poetry Review (SAD, Severna Karolina). Objavio je bilingvalno francusko-srpsko izdanje knjige pesama Ardent desir d'unite (billingue serbe-francais) u izdanju izdavačke kuče L'Harmattan  (Paris, 2013).
O Orlićevom stvaralaštvu napisano je stotinak tekstova u Srbiji i regionu kao i nekoliko tekstova u inostranim časopisima u Evropi i svetu, uključujući World Literature Today (SAD).
Uređivao časopis Književnost. Glavni je i odgovorni urednik časopisa Sveske (nagrada "Jeremija Živanović" za najbolji književni časopis u Srbiji za 2001. godinu). Kao glavni urednik, uređivao reviju za digitalnu umetnost i kulturu Sveske-ArtTech. Glavni je urednik izdavačke kuće Mali Nemo. Predsednik Izršnog odbora Fonda Isidora Sekulić (2001-2005). Predsednik Odbora za međunarodnu saradanju Udruženja književnika Srbije (2001-2003).

prof. dr Kornelije Kvas

Kornelije Kvas

Rođen je 1970. godine u Beogradu. Profesor je na grupi za Opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Diplomirao je na katedri za Opštu književnost i teoriju književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu 1995. godine.  Magistrirao temom „Problemi relativizma u teoriji tumačenja (na primerima tumačenja pesme Santa Maria della Salute Laze Kostića“ 1998. godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom Rifaterovo shvatanje poezije odbranio je 2005. godine.
Oblasti interesovanja i izučavanja: teorija književnosti, antičke poetike, romantizam i realizam u svetskoj književnosti, srpska poezija, teorija interpretacije, intertekstualnost. Na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu predaje na svim nivoima studija: osnovnim, master i doktorskim. Na osnovnim studijama drži nastavu iz predmeta: Antičke poetike 1 i 2, Tragički junak, Istorija opšte književnosti 6, Književne teorije od romantizma do naturalizma, Igo i romantizam u nastavi; na master studijama predmet Interpretativne teorije u nastavi; na doktorskim akademskim studijama predmete Književnost, fikcija i istina i Intertekstualne teorije.
Kornelije Kvas predavao je po pozivu na Univerzitetu Kembridž
(Darvin koledž). Učestvovao na brojnim međunarodnim naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Član je međunarodnih strukovnih udruženja.
Objavio je knjige Intertekstualnost u poeziji, Zavod za udžbenike, Beograd, 2006, Istina i poetika, Akademska knjiga, Novi Sad, 2011, Granice realizma, Zavod za udžbenike, Beograd, 2016. Objavio je preko pedeset radova u istaknutim naučnim časopisima i zbornicima, kao što su: Književna istorija,
Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, Zbornik Matice srpske za slavistiku, Anali Filološkog fakulteta, Naučni sastanak slavista u Vukove dane, Sveske, East European & Balkan Studies, Philological Studies, Folia linguistica et litteraria.
Živi i radi u Beogradu.

dr MILENA (STOJANOVIĆ) ILIŠEVIĆ, UREDNIK

dr Milena (Stojanović) Ilišević, urednik

Rođena je 16. juna 1974. godine u Leskovcu. Filozofski fakultet, grupu za Srpski jezik i književnost, završila u Nišu a poslediplomske studije (grupa Nauka o književnosti) na Filološkom fakultetu u Beogradu. Magistrirala na Filološkom fakultetu u Beogradu (Postupci citatnosti i intertekstualnosti u negaitivnim utopijama Borislava Pekića), a doktorirala na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu (Prožimanje žanrova u savremenoj srpskoj drami – Borislav Mihajlović Mihiz, Borislav Pekić, Slobodan Selenić). Magistrirala engleski jezik (TESOL) na Western Sydney University (Australija).
Od 1997. godine bila je stipendista Ministarstva za nauku i tehnologiju i sarađivala na Institutu za srpski jezik SANU i Institutu za književnost i umetnost, gde je bila zaposlena do 2014. godine.
Kao dobitnik stipendije Sasakava fondacije, u toku 2000. godine, pohađala postdiplomska predavanja na pariskom univerzitetu Sorbonne Nouvelle (Paris III).
Poeziju, eseje i kritičke tekstove objavljuje u književnim časopisima (Naučni sastanak slavista u Vukove dane, Zbornici Instituta za književnost i umetnost, Zbornik Matice srpske, Književna istorija, Stil, Naš jezik, Književnost, Sveske, Gradina, Bagdala, Pomak, Naše stvaranje, Koraci, Naš trag, Ostrvo -Tuzla).
Objavljene knjige: Duša pred ogledalom (knjiga pesama, 1993), Književni vrt Borislava Pekića (studija, 2004), Pogled na piščev radni sto – okviri novog čitanja (eseji, 2006), Uvod u teoriju žanrova (studija, 2009), Žanrovska preplitanja (studija, 2011).
Bavi se književnom teorijom i kritikom.
Radi kao pedavač na Western Sydney University (Australija). Urednik je časopisa Sveske, revije Sveske-Art Tech i izdavačke kuće Mali Nemo.

dr SANJA LAZAREVIĆ RADAK

Sanja Lazarević Radak

Lazarević Radak, Sanja (Beograd, 1978). Diplomirala na Odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Godine 2006. odbranila je magistarsku tezu Interdisciplinarni pristup autoritarnosti: politička dimenzija i moguće sinteze, na Katedri za interdisciplinarne studije, smer socio-kulturna antropologija, Filozofskog fakulteta u Beogradu. Na istoj katedri odbranila je i doktorsku disertaciju: Predstave o Srbiji u engleskim i američkim putopisima između dva svetska rata.
Od 2003. do 2005. godine sarađivala je u izvođenju nastave na predmetu Antropologija društva na Odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Od  2007. godine, zaposlena je kao istraživač - saradnik na projektu Dunav i Balkan: kulturno-istorijsko nasleđe Balkanološkog instituta SANU.  Godine 2012. izabrana je u zvanje naučnog saradnika.
Održala je više javnih predavanja u kulturnim centrima i na univerzitetima u zemlji i inostranstvu. Učestvovala na brojnim međunarodnim konferencijama. Naučne i stručne radove objavljuje u naučnoj periodici i tematskim zbornicima u zemlji i inostranstvu.  Članica je Redakcije časopisa Sveske: književnost, umetnost kultura. Uredila je više zbornika radova, monografija, antologija, recenzirala naučne studije, projekte i vodila potprojekte. Učestvovala je u osnivanju međunarodnih mreža i naučnih udruženja. Objavila je monografije: Na granicama Orijenta: predstave o Srbiji u engleskim i američkim putopisima između dva svetska rata (Mali Nemo, Pančevo, 2011); Otkrivanje Balkana (Mali Nemo, Pančevo, 2013); Nevidljivi Balkan: prilog istoriji postkolonijalnih geografija (Mali Nemo, Pančevo, 2014). Film i politički kontekst: o srpskom i jugoslovenskom filmu (Mali Nemo, Pančevo, 2016).
Sarađuje sa naučnim institutima i katedrama za humanističke i društvene nauke u zemlji i inostranstvu.

dr NINA MARKOVIĆ

Nina Marković

Rođena je 1983. godine u Beogradu. Osnovnu školu završila u Beogradu kao učenica generacije. Godine 1999. odlazi u Australiju, završava ženski privatni Koledž Penros u Pertu, gde se bavi komponovanjem i izvodjenjem etno-muzike. Četvorogodišnje studije iz politikologije i italijanskog jezika, završava 2004. godine kao najbolji student na Univerzitetu Zapadne Australije, sa pravom na gostujući period istraživanja na Univerzitetu u Ahenu. Posle dvostruke magistrature (iz međunarodnih odnosa i diplomatije) na Australijskom Nacionalnom Univerzitetu u Kamberi, trenutno je doktorant političkih nauka u Centru za Evropske Studije u iston gradu. Zaposlena je kao Viši Savetnik za Evropu i Bliski Istok u Federalnom Parlamentu Australije u Kamberi, u čijem je sastavu učestvovala u više delegacija u Azijsko-Pacifičkom regionu (Malezija, Solomonska Ostrva, Samoa, Novi Zeland).
Objavila je brojne naučne radove, uglavnom u časopisima na engleskom jeziku. Kao gostujući predavač održala je veliki broj predavanja širom svetu, među kojima i predavanja na Univerzitetu Kolumbija u Nju Jorku; Univerzitetu Birmingem i Londonskoj Ekonomskoj Školi u Velikoj Britaniji, kao i gostujući predavač o Balkanu na LUISS Univerzitetu u Rimu. Službeno upotrebljava, pored srpskog jezika, engleski, nemački i italijanski. Autorka je zbirke pesama 'Raskršće' (2010). Dopisnica je nekoliko medija u Srbiji i Australiji.
Živi i radi u Kamberi.

mr MARIJA LIGETI BALINT

mr MARIJA LIGETI BALINT

Rođena je 1972. godine u Pančevu. Diplomirala je na Odsecima klavira i čembala na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Postdiplomske- specijalističke studije savremene klavirske muzike završava na istom fakultetu pod mentorstvom prof. Nade Kolundžije. Kao dobitnik stipendije Ministarstva kulture Mađarske, paralelno je završavala postdiplomsku specijalizaciju i na Muzičkoj akademiji „Franc List“ u Budimpešti kod prof. Sokolai Balaža. Prvi je dobitnik stipendije iz Fonda Irene Zvekić za najperspektivnije mlade pijaniste, kao i Fonda Miodraga Vasiljevića za izuzetne uspehe iz solfeđa. Bavi se pedagoškim radom kao profesor klavira i uporednog klavira, predmeta čitanja s lista i kamerne muzike u muzičkoj školi „Jovan Bandur“ u Pančevu, gde je proglašena za najuspešnijeg profesora (2008. godine).
Objavila je dva kompakt-diska. Piano Music je CD sa njenim interpretacijama celokupnog klavirskog opusa kompozitorke Melinde Ligeti. Vox Coelestis je eksperimentalno izvođenje klavirske muzike Franca Laista i klavirske kamerne muzike Melinde Ligeti na klavinovi, savremenom elektronskom instrumentu-mediju. Regionalni centar za talente „Mihajlo Pupin“ podržao je objavljivanje zbirke kompozicija njenih učenika klavira, pod nazivom Tajanstvene dirke (2007).
2011. godine objavljuje četvorojezično izdanje Pančevačka klavirska muzika (IK Mali Nemo), u kojoj su na srpskom, mađarskom, slovačkom i engleskom jeziku predstavljeni kompozitori rodom iz Pančeva: Dimitrije Mita Topalović, Petar Josimović, Melinda Ligeti, Marija Ligeti Balint i Željka Sojak. Osim biografskih podataka, stožer ove knjige čini notni zapis klavirskih kompozicija ovih kompozitora.
Član je Međunarodnog udruženja „Donne in musica“ za promociju stvaralaštva žena u muzici. U trojezičnom (srpski, engleski i italijanski) muzičkom leksikonu Žene i Muzika u Srbiji – Women and Music in Serbia - Donne e Musica in Serbia koji je objavila Fondacija Adkins Chiti: Donne in Musica 2011, uz podršku Odeljenja za kulturu UNESCO, zastupljena je kao jedna od 111 žena koje su svojim radom i stvaralaštvom ostavile trag u muzičkom životu Srbije.
U časopisu Sveske ekskluzivno objavljuje naučne studije o klavirskim delima kompozitora XX veka.
Živi i radi u Pančevu.

ma BOŠKO ŠTULIĆ

BOŠKO ŠTULIĆ

Rođen 18. juna 1987. godine u Pančevu, gde i sada živi. Diplomirao na Filološkom fakultetu u Beogradu na Katedri za opštu književnost i teoriju književosti 2012. godine. Trenutno pohađa master studije na Fakultetu dramskih umetnosti na odseku za Teoriju i istoriju, smer Teorija dramskih umetnosti i medija. Objavljivao u časopisu "Sveske" i u nedeljniku "Vreme" Bavi se teorijom drame.
Master rad iz oblasti teorije drame, Pirandelova implicitna polemika sa Aristotelom, odbranio je 2014. godine na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu na Katedri za teoriju i istoriju, studijski program Teorija dramskih umetnosti i medija, pod mentorstvom profesora Nebojše Romčevića. Objavljivao je radove u časopisu Sveske, Zborniku Matice srpske za scenske umetnosti i muziku i u nedeljniku Vreme. Bavi se teorijom drame i filma.


VRH