Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

San u snu

Na Smo­tri stva­ra­la­štva srp­skih kom­po­zi­to­ra ko­je je odr­ža­no u no­vem­bru 2012. go­di­ne na Ubu, pred­sta­vi­li smo dve kla­vir­ske kom­po­zi­ci­je Melinde Ligeti, Dream Inside a Dream i Piazza di Spagnia.

Prva, Dream Inside a Dream, је bi­la spe­ci­jal­na po­ru­džbi­na or­ga­ni­za­to­ra, pa je svo­ju svet­sku pre­mi­je­ru ima­la upra­vo u okvi­ru Smo­tre. To je prva Me­lin­di­na kla­vir­ska kom­po­zi­ci­ja na­sta­la u ita­li­jan­skom gra­du Abadia San Salvatore, gde tre­nu­tno ži­vi i ra­di. Ti­tra­ji než­nih har­mo­ni­ja leb­de, bu­ja­ju, uti­ša­va­ju se, vra­ća­ju se po­put la­ke mor­ske pe­ne na ta­la­si­ma pli­me i ose­ke… Za mla­dog iz­vo­đa­ča svi­ra­nje ove kom­po­zi­ci­je pred­sta­vlja pod­vig, jer ru­ke tre­ba da uro­ne u kla­vi­ja­tu­ru, da je kon­takt sa njom du­bok i so­no­ran, da se ta­la­sa­nje zvu­ka ne pre­ki­ne ne­na­da­no… Zah­te­va sna­žnu kon­cen­tra­ci­ju, izu­zet­nu koor­di­na­ci­ju ru­ku, veš­to ba­lan­si­ra­nje te­ži­šta prs­ti­ju ka­ko bi iz­ro­ni­la la­ten­tna me­lo­di­ja u svo­joj ete­ri­čno­sti… Kao san. San u snu.

Ko je imao pri­li­ke da pre­gle­da, pro­či­ta, ili da od­svi­ra po ne­ku par­ti­tu­ru iz mo­je knji­ge Pan­če­va­čka kla­vir­ska mu­zi­ka, na­ša­o je i par­ti­tu­ru dru­ge kom­po­zi­ci­je, Piazza di Spagnia. Iz sno­va pra­vo na ču­ve­ni rim­ski trg, pun žar­di­nje­ra, mi­ris­nih le­an­de­ra, mla­dih koji se dru­že uz pe­smu i gi­ta­ru, tu­ri­sta koji se gu­ra­ju da udah­nu što više te ča­rob­ne at­mo­sfe­re sre­će ko­ja iz iz­bi­ja sva­kog ka­me­na pod no­ga­ma… Mu­zi­ka op­ti­mi­zma, mla­do­sti, ka­da u gru­di­ma ku­ca jed­no ve­li­ko otvo­re­no sr­ce ko­je pe­va i gr­li ceo svet… Dan do­no­si svo­ju le­po­tu i us­hi­će­nje… Sva­ke no­ći be­ru se zve­zde… Ži­vot pul­si­ra… Sve je mo­gu­će… Ne­ma pre­pre­ka, sve je lju­bav…

At­mo­sfe­ra ova dva kla­vir­ska de­la to­li­ko je po­ne­la pu­bli­ku i ži­ri ko­ji je obe­ma kom­po­zi­ci­ja­ma dao glas da bu­du iz­ve­de­ne i pred beo­grad­skom pu­bli­kom. Na­ime, na­gra­da za naj­bo­lje iz­vo­đe­nje de­la do­ma­ćeg au­to­ra Smo­tre su na­stu­pi na kon­cer­ti­ma u Kul­tur­nom cen­tru Beo­gra­da i u Sve­ča­noj dvo­ra­ni MŠ „Stan­ko­vić“. Ogrom­nim apla­uzom na­gra­đe­ni su Mi­haj­lo Hrćan, uče­nik tre­ćeg raz­re­da os­nov­ne mu­zi­čke ško­le, ko­ji je iz­veo Dream Inside a Dream, kao i Nina Bratanović, uče­ni­ca tre­ćeg raz­re­da teo­ret­skog od­se­ka sred­nje mu­zi­čke ško­le u či­jem iz­vo­đe­nju je pu­bli­ka ču­la kom­po­zi­ci­ju Piazza di Spagnia. Oba iz­vo­đe­nja, po­vrh sve­ga, bila su na­dah­nu­ta mla­da­la­čkim za­no­som iz­vo­đa­ča.

Dodaj komentar


VRH