Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

Blog revolucija (Uvod)

Internet, globalni sistem kompjuterskih mreža, nije samo novi medij, već sinteza tradicionalnih, masovnih medija (novina, radija, televizije) koji, svojom multimedijalnošću, integriše interpersonalno i masovno komuniciranje u novi oblik komunikacione prakse – virtuelno komuniciranje.

Recipijent može da čita novine, sluša radio, gleda televiziju, ali ne može da utiče na njihov sadržaj i nema mogućnost izbora. U masovnom komuniciranju komunikacione uloge su, dakle, fiksirane, a komunikacija jednosmerna: masovni medij je emiter, čitalac/slušalac/gledalac je recipijent.

Sa druge strane, razmena poruka između dva, više ili neograničenog broja ljudi posredstvom web-a, omogućava izmenu komunikacionih uloga. Virtuelno komuniciranje recipijenta preobražava iz pasivnog posmatrača u aktivnog učesnika, koji upravlja informacijama.

Ova činjenica je veoma važna, jer živimo u društvu u kome informacija postaje jedan od glavnih resursa društvenog razvoja. Među najučestalije upotrebljavane pojmove koji se javljaju u savremenoj nauci o društvu, ubraja se upravo pojam „informacionog društva“, nastao kao rezultat naučno-tehnološke revolucije. Najveći uspeh ostvaren je u oblasti informatičke tehnologije, konstruisanjem personalnih računara. Razvoj telekomunikacionih tehnologija, u sintezi sa razvojem infomatičkih, rezultirao je pojavom novih medija i novih formi komunikacije.

Jedan od sve značajnijih načina komunikacije na internetu je blog. Mnoge tehnologije su izumljene, ali ono što su ljudi zapravo želeli tehničko-tehnološkim otkrićima i inovacijama da postignu jeste kreiranje boljih i efikasnijih načina komunikacije. U tom smislu se blogovanje najjednostavnije može definisati kao set tehnologija koje olakšavaju komunikaciju.

***

Koje načine komuniciranja najčešće i najradije koristite na internetu- blog, chat, forum, Facebook, MySpace, Twitter, Skype, Massanger…?

Dodaj komentar


VRH