Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

Mala akademija

Crnjanski i njegov čitalac

Crnjanski i njegov čitalac
Cena900 DIN
PDV (10%)90 DIN
Troškovi slanja150 DIN
Svega1,140 DIN
-+
Nina Živančević

Istraživački rad Nine Živančević u ovoj knjizi je zasnovan na teoriji estetike koja proučava oblast recepcije umetničkog dela i, u tom smislu, predstavlja važan doprinos. Knjiga poseduje izuzetnu analitičku i sintetičku koherenciju u organizaciji teksta.

Latinica; broširani povez; 258 strana;

Eseji Momčila Nastasijevića

Eseji Momčila Nastasijevića
Cena800 DIN
PDV (10%)80 DIN
Troškovi slanja150 DIN
Svega1,030 DIN
-+
Svetlana Milašinović

Monografija koja se na istraživački relevantan i naučno utemeljen način bavi esejima Momčila Nastasijevića. Najvažniji Nastasijevićevi eseji posmatrani su u svetlu njegove poetike kao jedan od mogućih ključeva za razumevanje njegove poezije. Knjiga Svetlane Milašinović zapravo daje dobar pregled ne samo Nastasijevićevih eseja nego i njegovog dela u celini.

Ćirilica; broširani povez; 170 strana

Poetika realizma

Poetika realizma
Cena900 DIN
PDV (10%)90 DIN
Troškovi slanja150 DIN
Svega1,140 DIN
-+
Slobodanka Vladiv-Glover

Studija situira realizam kao istorijsku pojavu moderniteta, zasnovanu na fenomenologiji percepcije. Poetika realizma se oslanja na gledanje (le regard) kao modus konstruisanja slike stvarnosti ili reprezentacije. Ovim modelom poetike realizma se analiziraju romani Dostojevskog, Tolstoja i Flobera.

Suizdanje sa izdavačkom kucom "Arijadna".

Latinica; broširani povez; 200 strana.

Razbijeno slovensko ogledalo

Razbijeno slovensko ogledalo
Cena599 DIN
PDV (10%)60 DIN
Troškovi slanja150 DIN
Svega809 DIN
-+
mr Aleksandar Novaković

Sloveni kao dramatis personae u dramama engleskog govornog područja: 1878-1990. "Razbijeno slovensko ogledalo" se ne bavi Slovenima samo kao dramskim junacima u dramama engleskog govornog područja. Ovaj rad teatrološki, istorijski i sociološki traga za korenima stereotipa Slovena u anglofonom svetu. Pripadnici slovenskih nacija su,iako pripadaju porodici evropskih naroda, često smatrani "Drugim", iskrivljenim odrazom civilizovane Evrope. Njihov položaj "Drugog" se zadržao i kad su emigrirali na druge kontinente gde su ih čekale iste predrasude. "Razbijeno slovensko ogledalo" ukazuje ne samo na prošlost već želi i da odgovovri na pitanje kakva će biti slika Slovena u bližoj budućnosti. 

Latinica; broširani povez; 121 strana.

Uvod u teoriju žanrova

Uvod u teoriju žanrova
Cena699 DIN
PDV (10%)70 DIN
Troškovi slanja150 DIN
Svega919 DIN
-+
Mr Milena Stojanović

Na inovativan način izložen pregled teorije žanrova u kontekstu teorijskih promišljanja umetnosti i književnosti. 
Saizdanje sa Institutom za književnost i umetnost Beograd.

Ćirilica; broširani povez; 242 strane.

Dom i bezdomnost u poeziji XX vek: na primerima ruskih, poljskih i srpskih pesnika

Dom i bezdomnost u poeziji XX vek: na primerima ruskih, poljskih i srpskih pesnika
Cena1,000 DIN
PDV (10%)100 DIN
Troškovi slanja150 DIN
Svega1,250 DIN
-+
Dr Zoran Đerić

U srpskoj komparatistici do sada nije bilo mnogo pokušaja da se istraže poetike (uticaji, dodiri, prožimanja) čak tri slovenske književnosti - ruske, poljske i srpske. Đeric je to učinio na primerima najvažnijih emigrantskih pesnika, uvodeći u našu književnost termin bezdomnost kako ključan za razumevanje ne samo njihovih poetika, već i egzistencijalnih problema, ne samo pisaca, nego i čovečanstva u minulom veku.

Ćirilica; broširani povez; 262 strane.

Recepcija književnog dela Dositeja Obradovića

Recepcija književnog dela Dositeja Obradovića
Cena1,000 DIN
PDV (10%)100 DIN
Troškovi slanja150 DIN
Svega1,250 DIN
-+
Mr Predrag Jašović

Ova knjiga sagledava Dositejevo književno delo i po sinhronijskoj i po dijahronijskoj osi, praveći pri tome odgovarajuće paralele i sa drugim našim piscima, odnosno upuštajući se u komparativne analize. To čini veoma uspešno, što daje posebnu draž njegovom tekstu, pa i onom sintetičkog karaktera. Jasović u svojim razmatranjima pravi iskorak i ispoljavanjem snažnog uverenja da se književne istorije (dakle opšte) mogu graditi i na postulatima pojedinačnog.

Ćirilica; broširani povez; 325 strana.

Orfejev vek

Orfejev vek
Cena900 DIN
PDV (10%)90 DIN
Troškovi slanja150 DIN
Svega1,140 DIN
-+
Mr Jelena Pilipović

Ova studija nas konpetentno, ali i donoseći nove specijalističke uvide, uvodi kako u istorijsku poetiku idile kao književne forme, tako i u povest idiličnosti kao specifičnog književnog fenomena koji probija gotovo sva formalna i generička ograničenja. Suizdanje sa Filološkim fakultetom Univerziteta u Beogradu.

Latinica; broširani povez; 243 strane.

Književni vrt Borislava Pekića

Književni vrt Borislava Pekića
Cena900 DIN
PDV (10%)90 DIN
Troškovi slanja150 DIN
Svega1,140 DIN
-+
Mr Milena Stojanović

Studija predstvalja novi prilog dubljem i potpunijem kritičko-teorijskom uvidu u prirodu književnog opusa Borislava Pekića. Analiza trilogije negativnih utopija (Besnilo, 1999, Atlantida) pokazala je da su postupci citatnosti i intertekstualnosti dominantna karakteristika ovih Pekićevih romana.
Suizdanje sa Institutom za književnost i umetnost, Beograd.

Ćirilica; broširani povez; 183 strane.

Subscribe to RSS - Mala akademija

VRH